Új weboldalunk: http://foldmeresmost.hu


Változási vázrajzok

Telekalakítási vázrajz

A telekalakítási vázrajz ügymenete: a 338/2006 (XII/23) Korm. rendelet értelmében, a Kormány telekalakítási eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságként - elsőfokon a járási földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatalt jelöli ki. a., Egyeztetés a helyi építési hatósággal, (helyi építési szabályzat, ill. szabályozási terv) földmérő bevonásával. b., Változási vázrajz és a telekalakítási dokumentáció elkészítése, földhivatali műszaki záradékolása. (záradékolás 1 évig érvényes) c., A telekalakítás engedélyezési eljárás megindítására vonatkozó kérelem, ill. telekalakítási dokumentáció - amely tartalmazza a záradékolt vázrajzokat - benyújtása a körzeti földhivatalba. d., Jogerős telekalakítás engedélyezési határozat kézhezvétele. e., Ingatlan-nyilvántartási átvezetési kérelem, földhivatali benyújtása, a jogerős telekalakítás engedélyezési határozat, ill. záradékolt telekalakítási vázrajzok és a még szükséges okiratok, mellékletek, amik csak ügyvédi ellenjegyzéssel adhatók be. - Épületfeltüntetési vázrajz, épületmegszüntetési vázrajz
 

Épületfeltüntetési változási vázrajz


Helyi építési hatóság által kiadott jogerős használatbavételi engedély, fennmaradási engedély vagy tíz évnél régebbi épület esetén, hatósági igazolás megléte esetén, az építtető kötelezettsége a jogszabályoknak megfelelő változási vázrajz elkészíttetése, ill. földhivatali nyilvántartásba vétele. a., Változási vázrajz elkészíttetése földmérő által (adatgyűjtés, helyszíni mérés, irodai munka) b., Változási vázrajz leadása földhivatali záradékolásra, ingatlan-nyilvántartási kérelemmel c., A záradékolt változási vázrajz, kérelem, ill a helyi építési hatóság által kiadott engedély alapján, a földmérési alaptérképen, ill. ingatlan-nyilvántartáson az illetékes körzeti földhivatal átvezeti a változást. - Épületmegszüntetési (bontási) vázrajz ügymenete: Helyi építési hatóság által kiadott jogerős bontási engedély, 10 évnél régebben fennálló állapot esetén, hatósági igazolás, bontási engedély nélkül elbontható épületek esetében, hatósági bizonyítvány megléte, a tulajdonos kötelezettsége a jogszabályoknak megfelelő változási vázrajz elkészíttetése, ill. földhivatali nyilvántartásba vétele. a., Épületmegszüntetési (bontási) vázrajz elkészíttetése földmérő által (adatgyüjtés, helyszíni mérés, irodai munka) b., Épületmegszüntetési (bontási) vázrajz leadása, földhivatali záradékolásra, ingatlan-nyilvántartási kérelemmel. c., A záradékolt épületmegszüntetési (bontási) vázrajz, kérelem, ill. a helyi építési hatóság által kiadott engedély alapján, a földmérési alaptérképen, ill. ingatlan-nyilvántartason az illetékes körzeti földhivatal átvezeti a változást.
 

Vázrajz Önálló tulajdonú épületről


Ez abban az esetben, fordul elő, ha más a földrészlet és más a földrészleten lévő épület tulajdonosa. Ekkor lehetőség van az ingatlan-nyilvántartasba az épületet, mint önálló ingatlant bejegyeztetni. Így a felépítmény külön albetétben kerül bejegyzésre, az épület alapterületével megegyező területtel. A földrészletre az épület alatti terület erejéig földhasználati jog kerül bejegyzésre, amely az épület fennállásáig érvényes. Önálló tulajdonú épület ügymenete: Helyi építési hatóság által kiadott jogerős használatbavételi engedély, fennmaradási engedély vagy tíz évnél régebbi épület esetén, hatósági igazolás megléte esetén, az építtető kötelezetsége a jogszabályoknak megfelelő önálló tulajdonú épület vázrajzának elkészíttetése, ill. földhivatali nyilvántartásba vétele. a., Vázrajz önálló tulajdonú épület elkészíttetése földmérő által (adatgyűjtés,helyszíni mérés, irodai munka) b., Vázrajz önálló tulajdonú épület leadása, földhivatali záradékolásra, ingatlan-nyilvántartási kérelemmel. c., A záradékolt vázrajz önálló épületről, kérelem, ill. a helyi építési hatóság által kiadott engedély alapján, az ingatlan-nyilvántartáson az illetékes körzeti földhivatal átvezeti a változást. - Szolgalmi jogi vázrajz, vezetékjogi vázrajzok Szolgalmi jogi vázrajz ügymenete: Ehhez az érintett helyrajzi számok tulajdonosainak hozzájárulása szükséges. a., Szolgalmi jogi vázrajz elkészíttetése földmérő által (adatgyüjtés,helyszíni mérés, irodai munka) b., Szolgalmi jogi vázrajz leadása, földhivatali záradékolásra, ingatlan-nyilvántartási kérelemmel. c., A záradékolt szolgalmi jogi vázrajz és kérelem alapján, az ingatlan-nyilvántartason az illetékes körzeti földhivatal átvezeti a változást. - Használati megosztási vázrajz Használati megosztási vázrajz ügymenete: Amennyiben egy földrészletnek több tulajdonosa van, és a tulajdoni részarányukat elkülönítve használják vagy elkülönítve szeretnék használni, és ezt okiratban akarják rögzíteni, ekkor kell elkészíteni a használati megosztási vázrajzot. (Közös tulajdonú ingatlan adás-vétel esetén ajánlott) a., Használati megosztási vázrajz elkészíttetése földmérő által (adatgyűjtés, helyszíni mérés, irodai munka) b., Csatolni az ingatlan adás-vétel mellékleteként.
 

Más célú munkarészek


Más célú hasznosítási (termelésből kivonás) munkarészek ügymenete: A hasznosítási kötelezettségtől történő olyan időleges vagy végleges eltérés, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná válik. A termőföld belterületbe vonása. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdő gazdálkodásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó üzem, majorfásítás, valamint az út, vasút és egyéb műszaki létesítmény tartozékát képező fásítás igénybevétele. A termőföldet más célra hasznosítani, csak a Földhivatal engedélyével lehet. Az indokolt szükségletnek megfelelő, legkisebb területre kell korlátozni a termőföld mennyiségi védelmét. A termőföld időleges más célú hasznosítása, csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évre engedélyezhető. - A termőföld belterületbe vonása, annak feltételei és célja miatt a terőföld más célú hasznosításának egyik speciális esete. A belterületbe vonás eredményeként az addig külterületi fekvésű mezőgazdasági hasznosítású földrészlet rendeltetése megváltozik. Termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő.

+36-30-839-4786
info@foldmeresmost.hu


Építési geodézia

Munkafázisok:

 • Épület és építmény kitűzések
 • Ellenőrző mérések
 • Megvalósulási térképek
 • Alappontsűrítések

+36-30-839-4786
info@foldmeresmost.hu


Telekhatár kitűzés

Telekhatár kitűzés ügymenete:

 • Adatok beszerzése az illetékes földhivatalból
 • Birtokhatárpontok kitűzése, megjelölése (fakaró, vaskaró, hiltiszeg, festés). Amennyiben a kitűzött birtokhatárpontok és a helyszíni kerítések között a megengedett hibahatáron túl eltérés tapasztalható, ebben az esetben a helyszíni kerítések is felmérésre kerülnek.
 • Kitűzési vázrajz készítése, amelynek ha indokolt tartalmaznia kell a felmért helyszíni állapotot, az eltérest kimutató területkimutatással.
 • Kitűzési vázrajz átadása a megrendelő felé.
 • A kitűzési vázrajz és a mérési, számítási dokumentáció leadása az illetékes földhivatalnak.

 

Ezen esetekben javasolt:

 • Telekvásárlás esetén a birtokhatárpontok kijelölésére (helyszíni ellenőrzésre) ill.bekerített helyszíni terület nagyságának ellenőrzésére.
 • Telekszomszédok között fennálló vitatott birtokhatárpontok ellenőrzésére, kijelölésére.
 • Új vagy meglévő kerítések építése előtt, a birtokhatárpontok kijelölése, ill. ellenőrzése, a későbbi viták elkerülése végett.

+36-30-839-4786
info@foldmeresmost.hu

 


Telekhatár felmérés

 
 • Közös tulajdonban lévő földrészletek, a tulajdoni hányadnak megfelelő helyszíni területének kijelölésére, illetve a helyszínen korábban birtokba vett és már elkerített területek felmérésére.
 • A már meglévő helyszíni kerítések ellenőrzésére, a nyilvántartott fölhivatali birtokhatárok eltérésének kimutatására.
 

Telekhatár felmérés ügymenete:

 • Adatok beszerzése az illetékes földhivatalból.
 • Telekhatár felmérési vázrajz készítése, amely tartalmazza a felmért helyszíni állapotot és kimutatja a nyilvántartott telekhatároktól az eltérést
 • Telekhatár felmérési vázrajz átadása a megrendelő felé.

 


Társasház szintenkénti alaprajza

 

A társasház, illetve szövetkezeti ház ingatlan-nyilvántartásba vétele előtt a járási földhivatalhoz a társasház, illetve a szövetkezeti ház digitális formátumban elkészített szintenkénti alaprajzát vizsgálat és nyilvántartásba vétel céljából be kell nyújtani. Amennyiben új épületeknél az építész által készített szintenkénti alaprajz megegyezik a helyszíni állapotokkal, ez vehető alapul a benyújtandó vázrajz készítéséhez. Amennyiben ez eltér az eljárás módosul, ennek az ügymenete esetenként változik.

+36-30-839-4786
info@foldmeresmost.hu